جستجوی پیشرفته

بنیاد 

بنیاد

سنگ مرمریت بنیاد یا چاه مرغی جز لوکس ترین و گرانترین مرمریت های کرم روشن در ایران میباشد.

سنگ دهبید ابتدا با همین معدن چاه مرغی به نام سنگ دهبید  آمد و بعد با نام بنیاد شهرت یافت و به بازار ارائه گردید.

سنگ مرمریت چاه مرغی به صورت کوب خام به کشورهای ترکیه، چین و ایتالیا صادر می گردد.