جستجوی پیشرفته

شایان 

شایان

سنگ  شایان

سنگ شایان دارای رنگ کرم روشن تا تیره می باشد و دارای لکه های تیره در سطح آن می باشد. مقاومت این سنگ نسبت بع سایر سنگ های دهبید پایین تر است.

از لحاظ قیمت این سنگ بین سایر دهبید ها قیمت مناسبی داشته و همین جذابیت و قیمت مناسب باعث شده که این سنگ بازار خاصی داشته باشد.

سنگ مارفیل یا همان شایان در ابعاد ریزه بار تا اسلب موجود می باشد.